Splošni pogoji za naročnike

SPLOŠNI POGOJI ZA NAROČNIŠKO RAZMERJE NA EDICIJE IZDAJATELJA
ALPRESS d.o.o., Ljubljana, Parmova ulica 14,

Splošni pogoji so namenjeni sklepanju naročniških razmerij za revij, ki jih izdaja družba Alpress d.o.o. (izdajatelj) med izdajateljem in naročniki (pravne in fizične osebe).

IZDAJATELJ:

Alpress d.o.o., Parmova ulica 14, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5522595000
Davčna številka: SI 83058982
Davčni zavezanec: DA
Datum vpisa v sodni register: 04.11.1991
TRR: SI56 0700 0000 0759 697 (GB d.d. Kranj)
Telefonske številke: 059 08 99 30

TISKANE IZDAJE IZDAJATELJA:

Revija ZDRAVJE, mesečnik, ki izhaja prvi delovni dan v mesecu.
Revija JOKER, mesečnik, ki izhaja vsakega 15. v mesecu.
Roman BARBARA CARTLAND, mesečnik, ki izhaja vsak zadnji četrtek v mesecu.
Če je na predviden datum izida dela prost dan, revija izide naslednji delovni dan.

NAROČANJE 

Pravne in fizične osebe se na tiskane izdaje – edicije lahko naročijo:

  1. Pisno na naslov izdajatelja: Alpress, d.o.o., naročnine, Parmova ulica 14, 1000 Ljubljana
  2. Po elektronski pošti: narocnine(afna)alpress.si
  3. Z izpolnitvijo naročilnice na spletni strani: Zdravje.si (za revijo Zdravje in Romane Cartland) in na joker.si (za revijo Joker)
  4. Po telefonu na tel. številko: 059 08 99 30

Naročilo naročnika vsebuje najmanj naslednje podatke:

Izbrano tiskano edicijo izdajatelja
Ime in priimek naročnika oz. za pravne osebe poln naziv naročnika
Naslov oz. sedež naročnika
Darilo, ki si jo naročnik izbere če je razpisana akcija pridobivanja novih naročnikov
Davčno številko v kolikor naročnik želi prejeti nagrado
Izjavo naročnika pravne osebe o zavezanosti DDV
Izjavo da je naročnik seznanjen in soglaša s temi splošnimi pogoji

V kolikor je v času naročanja naročniku na razpolago »darilo« ob novem – prvem naročanju edicije mora naročnik potrditi da sprejema nagrado in posredovati davčno številko (ali davčno številko plačnika če edicijo naroča za drugega naslovnika) za potrebe poročanja FURS.

Novo – Prvo naročanje se smatra da naročnik ni bil na določeno edicijo naročen zadnjih 6 mesecev.

Naročnik pridobi pravico do darila po plačilu prve- nove naročnine. V kolikor blaga za nagrade zmanjka do plačila naročnika si izdajatelj pridržuje pravico da naročniku pošlje drugo – aktualno nagrado če le -ta obstaja.

Poštnino za pošiljanje darila plača naročnik ob prevzemu darila, razen če je na akcijskem povabilu za nove naročnike za darila navedeno drugače.

Naročniško razmerje se sklepa za nedoločen čas, naročnik pa se lahko odloča za časovno obdobje (če je na razpolago npr. letna oz. polletna naročnina) za katerega bo v naprej plačeval naročnino.

Do 30 dni pred iztekom izbranega časovnega obdobja za katerega je plačana naročnina bo izdajatelj naročniku poslal plačilni nalog za podaljšanje naročnine za izbrano edicijo in pogodbeno dogovorjeno obdobje.

V kolikor pa izdajatelj prejme pisno naročilo pravne osebe pa se smatra da je bila pogodba sklenjena ob oddaji naročilnice.

Izdajatelj bo naročeno edicijo pošiljal na naslov, ki je naveden na naročilnici. V primeru spremembe naslova naročnika je le- ta dolžan spremembo sporočiti izdajatelju najkasneje 10 dni pred izidom naročene edicije. V primeru da je sprememba sporočena po tem roku, pa se bo spremenjeni naslov upošteval z naslednjo izdajo naročene tiskane edicije.

Popusti za naročnike se določajo glede na izbrano edicijo in časovno obdobje naročnine ter na veljavno poslovno politiko izdajatelja. Popuste in zneske za naročnine izdajatelj objavlja na spletnih straneh družbe in v posameznih tiskanih edicijah.

Prejemnik naročene edicije začne prejemati naročeno edicijo po prvem plačilu (prvi izid edicije po prejetem plačilu). Naročnik se s prvim plačilom zavezuje da bo redni plačnik naročene edicije do pisnega preklica kot to določajo ti splošni pogoji.

Naročniku pripadajo vse pravice v skladu z ZVPot (Zakon o varstvu potrošnikov).

Pogodba, ki je sklenjena na podlagi naročila, posredovanega ustno po telefonu, pisno na naslov družbe ali po elektronski pošti, postane pravno zavezujoča takrat, ko naročnik plača prvo povabilo na podlagi naročila, saj naročnik poleg povabila k plačilu in UPN obrazca, prejme tudi ta splošna navodila v tiskani obliki. Tako se smatra da je naročnik pred plačilom naročnine seznanjen s splošnimi pogoji in informacijami iz iz 43b člena ZVPot še preden je bilo plačilo izvršeno.

Pogodba je sklenjena na podlagi naročila z izpolnitvijo spletne naročilnice za določeno edicijo, ko naročnik plača prvo povabilo k plačilu, saj je ob naročilu kot sestavni del naročila oz. potrdila a naročilu prejel tudi informacijo – splošna navodila. Tako se smatra da je naročnik pridobil informacije iz 43b člena ZVPot še preden je bilo plačilo izvršeno.

CENE, FAKTURIRANJE, PLAČEVANJE 

Naročnina se obračunava na podlagi veljavnih cen edicij. Cene posameznega izvoda je natisnjena na posamezni ediciji. Naročniška cena pa je objavljena v tiskani izdaji edicije in na spletnih straneh družbe.

Ob spremembi cene edicije se naročnina po spremenjeni ceni obračuna in plača šele z naslednjim naročniškim obdobjem.

Naročnina se plačuje s plačilnim nalogom, ki ga izdajatelj pošlje naročniku.

Ob novem naročilu izdajatelj pošlje povabilo k plačilu naročnine, kjer je natančno določeni edicija, znesek za plačilo in datum plačila. V kolikor izdajatelj prejme plačilo vsaj 7 dni pred izidom edicije bo naročnik prejel račun, ki velja kot potrdilo o plačilu in bo prejel tudi prvi izvod plačane revije po prejetem plačilu – prvi izid revije po prejetem plačilu. S tem začne teči naročniško razmerje za naročeno edicijo za nedoločen čas. V primeru neplačila pa se smatra da naročnik ni sprejel pogodbenih obveznosti in je naročilo neveljavno.

Obstoječi naročniki pa bodo povabilo za plačilo naslednjega pogodbenega naročniškega obdobja prejeli 10 do 30 dni pred iztekom izbranega časovnega obdobja naročnine za katerega je plačana naročnina, vendar ne kasneje kot ob izteku obdobja za katerega je plačana naročnina. Plačilni rok je 10 dni.

V primeru neplačila obveznosti v roku ki je naveden na plačilnem nalogu lahko naročnik prejme ponovno povabilo k plačilu.

Če naročnik še tega povabila ne poravna v določenem roku ( na ponovnem povabilu) se mu prekine dostava tiskane edicije. Če je v tem vmesnem obdobju naročnik prejel še izvod tiskane izdaje, ki ni bila plačana (v prejšnjem naročniškem obdobju) in ne odpovedana v skladu s temi pogoji mu izdajatelj za ta izvod izstavi račun brez popustov in ugodnosti ki jih je imel kot naročnik (za več izvodov).

REKLAMACIJE

Reklamacije v zvezi z obračunom je naročnik dolžan posredovati izdajatelju v roku 8 dni v pisni obliki, na naslov: Alpress d.o.o., Parmova ulica 14, 1000 Ljubljana.

Reklamacijo iz naslova stvarne napake pa lahko naročnik uveljavlja za vsako prejeto revijo (kar pomeni, da lahko naročnik zaradi napake na reviji, uveljavlja pravice iz stvarne napake.

Iz naslova stvarne napake lahko naročnik napako na ediciji reklamira pri izdajatelju in sicer v 14 dneh od odkritja stvarne napake. Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in izdajalcu omogočiti, da edicijo pogleda. Če napaka ni sporna, mora izdajatelj čim prej, najkasneje pa v roku osmih dni, ugoditi potrošnikovemu zahtevku. Smiselno je, da izdajatelj pošlje naročniku novo revijo.

Naročnik lahko stvarno napako prijavlja na način da to pošlje na mail družbe narocnine(afna)alpress.si, pisno ali po telefonu.

ODSTOP OD POGODBE

V primeru naročila tiskanih edicij ima naročnik v skladu z Zakonom v varstvom potrošnikov pravico da v 14 dneh od prejema prve edicije brez navedbe vzroka izdajatelja pisno obvesti da odstopa od pogodbe. V tem primeru mora naročnik vrniti prejete edicije (na stroške naročnika) in od izdajatelja zahtevati vračilo opravljenih plačil.

V kolikor je naročnik ob naročilu navedel darilo in ga tudi že prejel, si izdajatelj od zneska naročnine za vračilo odšteje znesek darila in o tem pisno obvesti naročnika.

Izdajatelj mora v 14 dneh po prejemu odstopa od pogodbe denarna sredstva vrniti naročniku ob upoštevanju poračuna za prejeto darilo na isti račun iz katerega je prejel plačilo naročnine.

Šteje se, da je potrošnik pravočasno vrnil blago, če ga izdajatelj prejme najkasneje v roku 14 dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe.

Obrazec za uveljavitev pravice potrošnika-naročnika do odstopa od pogodbe najdete tukaj in ga izpolnjenega pošljete na naslov družbe ali na elektronski naslov: narocnine(afna)alpress.si.

PRENEHANJE NAROČNIŠKEGA RAZMERJA 

Pogodba je sklenjena za določen čas.

Naročnik lahko odpove pogodbo z redno odpovedjo brez navajanja razloga, ki pa jo mora podati v pisni obliki (poslana po pošti ali elektronski pošti). Naročnik mora svojo odpoved posredovati 10 dni pred predvidenim izidom revije-edicije na katero se odpoved nanaša. V koliko svojo odpoved poda kasneje, odpoved velja od naslednjega datuma izida revije naprej. Naročniku pa se za prejeti izvod edicije pošlje poračun.

Izdajatelj lahko odpove pogodbo brez navajanja razloga z 30 dnevnim odpovednim rokom.

Izdajatelj lahko odstopi od pogodbe če naročnik ne poravna naročnine za prihodnje naročniško obdobje in sicer po 5 dneh po zapadlosti ponovnega povabila ali 10 dneh po zapadlosti povabila za podaljšanje naročnine.

Alpress d.o.o., Parmova ulica14, Ljubljana

Ljubljana, maj 2017