DomovBolnikova pravna varnostStrah, kaj bo prinesla nova socialna zakonodaja

Strah, kaj bo prinesla nova socialna zakonodaja

Ali bo nova socialna zakonodaja vplivala na zdravstveno zavarovanje? Ali se lahko zgodi, da bodo brezposelni in socialno ogroženi ostali brez obveznega zdravstvenega zavarovanja?

socialna zakonodaja

- Oglas -

Ob uvajanju določil nove socialne zakonodaje v prakso se je pojavila zmeda tudi med tistimi, ki bi jo ljudem dejansko morali razložiti in spremembe pojasniti na tak način, da ne bi prihajalo do nesporazumov. Zaradi tega so nekateri uradniki na posameznih občinah ukrepali v nasprotju z določili nove zakonodaje in nekateri bolniki so šele pri zdravniku ugotovili, da pomotoma niso več obvezno zdravstveno zavarovani. Pomoto je domnevno treba pripisati napačnemu razumevanju določil nove zakonodaje in občine naj bi že dobile zelo natančna navodila o tem, da naj ljudi ne odjavljajo iz zdravstvenega zavarovanja.

Nova socialna zakonodaja resnično prinaša spremembe na področju obveznega in dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Spremembe zadevajo vse, ki jim obveznega zdravstvenega zavarovanja več ne plačuje delodajalec (ker so na primer izgubili delo), in tiste, ki iz različnih razlogov tega niso zmožni plačevati sami in so bili doslej obvezno zdravstveno zavarovani preko občin. Vendar je nova socialna zakonodaja vsaj na načelni ravni zelo jasna in nedvoumna: dosedanjim upravičencem do oprostitve plačil socialnovarstvenih storitev in prispevkov k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic za družinskega pomočnika, upravičencem do pravice za kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za socialno ogrožene osebe in pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ni treba zaradi spremembe zakonodaje storiti ničesar. Centri za socialno delo bodo v prvih treh mesecih od uveljavitve zakona po službeni dolžnosti preverili, ali so do pravic, na katere sta vezani pravici do doplačila in plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, še upravičeni ali ne in bodo dosedanjim upravičencem o tem izdali odločbo.

Zaradi zelo različnih in protislovnih obvestil, ki jih ljudje dobivajo celo na uradnih mestih, je nemara treba ponoviti, kaj storiti v primeru, če postanemo brezposelni. Napotki so sicer dosegljivi na spletu in tudi na vseh izpostavah Zavoda za zaposlovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje nam, dokler smo zaposleni, plačuje delodajalec. Ko nam delovno razmerje preneha, si ga moramo urediti sami. Obstajajo različne možnosti, kje in kako to storiti.

- Oglas -

Brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu za zaposlovanje, si v času od prijave na Zavodu za zaposlovanje pa do izdaje odločbe o priznanju pravice do denarne pomoči, obvezno zdravstveno zavarovanje urejajo same, in sicer na pristojni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (tam kjer imajo stalno prebivališče). Ko brezposelna oseba prejme odločbo o priznanju pravice do denarnega nadomestila, se na enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje odjavi iz zavarovanja po začasnem statusu in uveljavi morebitno vračilo vplačanega zneska. Prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje za brezposelno osebo izvede Zavod za zaposlovanje z dnem, ko ji je z odločbo priznal pravico do denarnega prejemka, odjavo pa z iztekom, prenehanjem oz. mirovanjem te pravice. Prejemnik denarnega nadomestila lahko po sebi zavaruje tudi družinske člane.

Brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki niso prejemniki denarnega nadomestila in nimajo drugega statusa, imajo pa kakršenkoli drug prihodek, si lahko uredijo obvezno zdravstveno zavarovanje kot samostojni zavezanci za prispevek pri pristojni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje (v občini stalnega prebivališča).

Brezposelna oseba, ki živi s partnerjem, lahko sebe ter druge družinske člane obvezno zavaruje prek zakonca oziroma izvenzakonskega partnerja, ki že ima urejeno zdravstveno zavarovanje. Ureditev zavarovanja uveljavi pri zavezancu (delodajalcu), ki je uredil zavarovanje za zakonca.

Brezposelna oseba, s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki ni prejemnik denarnega nadomestila na Zavodu za zaposlovanje in nima lastnih dohodkov ali oseb, ki so jo dolžne preživljati, lahko uveljavi pravico do ureditve obveznega zdravstvenega zavarovanja zase in za svoje družinske člane pri občini, v kateri živi – v skladu z novo socialno zakonodajo mora vlogo vložiti na centru za socialno delo. Ta napotek velja zgolj za tise, ki se povsem na novo znajdejo v takem položaju. Enako velja za tiste, ki si povsem na novo želijo urediti dodatno zdravstveno zavarovanje. Država jim v primeru, da izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči (v skladu z novo socialno zakonodajo je treba vlogo vložiti na centru za socialno delo), zagotavlja razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz 2. do 6. točke 23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V nasprotnem primeru si morajo dodatno zdravstveno zavarovanje urediti sami pri poljubni zavarovalnici. V dvomu o tem, ali smo obvezno zdravstveno zavarovani ali ne, se je treba čim prej obrniti na področno enoto Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Tam so sicer uvedli obveščanje s kratkimi telefonskimi sporočili (SMS obveščanje), ki pa vedno ne deluje brezhibno, zato je bolje, da se oglasimo osebno.

Poudarki

Dosedanjim upravičencem ni treba zaradi spremembe zakonodaje storiti ničesar.

Obvezno zdravstveno zavarovanje nam, dokler smo zaposleni, plačuje delodajalec. Ko nam delovno razmerje preneha, si ga moramo urediti sami.

- Oglas -

Preberi tudi

- Oglas -